ENGLISH

Menu

Obchodní podmínky

společnosti
The Concept Of Art, s. r. o. | www.tcoa.eu

se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
Identifikační číslo: 03474101

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl
C 232071 vedena u Městského soudu v Praze pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.loveparisthebook.com

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 33/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

1. Úvodní ustanovení

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávající je obchodní společnost The Concept Of Art, s. r. o. se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, ddentifikační číslo: 03474101.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupující nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 2. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

3. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

– na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
– na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
– na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož zboží,které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V případě, že kupující využije práva na odstoupení od smlouvy dle § 53,odst. 7 občanského zákoníku, musí prodávajícímu vydat vše, co mu bylo na základě kupní smlouvy od prodávajícího dodáno. Pokud to není možné (např. zboží bylo zničeno nebo ztraceno), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu odpovídající hodnotě toho, co kupující prodávajícímu nevrátil. Pokud je vrácené zboží poškozeno částečně, může prodávající uplatnit u kupujícího právo na náhradu škody. Nárok prodávajícího na peněžitou náhradu (náhradu škody) vůči kupujícímu je prodávající oprávněn započíst vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem).

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu The Concept Of Art, s.r .o.,  Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že zboží koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5. Dodací podmínky

Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 4 do 40 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení podle výběru zákazníka společností IN TIME – www.intime.cz. K ceně objednávky bude připočteno poštovné pro zásilky s místem dodání, pokud není uvedeno jinak v objednávkovém formulář. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

6. Kupní cena a platební podmínky

Způsob platby jakéhokoli zboží (závisí i na zvolené metodě doručení) – bankovním převodem, vložením hotovosti na bankovní účet v Komerční bance.V případě platby bankovním převodem, vložení hotovosti na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

7. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo k přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

8. Práva Prodávajícího spojená s objednávkou, obchodní sdělení a cookies

Kupující dává učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci společnosti The Concept Of Art, s. r. o. pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům. Na základě při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@loveparisthebook.com.

Pro online inzerci využíváme kromě jiného také reklamní sdělení zacílená na základě předchozích návštěv uživatelů, dle minulého chování či některých demografických údajů (dále jen „remarketing“). Poskytovatelem remarketingu jsou tyto společnosti: Google Ireland, Ltd.; Seznam.cz, a.s. Naše textové a grafické reklamy se zobrazují v síti partnerských webů společnosti Google Ireland, Ltd. a v obsahové síti společnosti Seznam.cz, a.s. Pro službu remarketing je využita cookie třetí strany. Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google.

9. Záruka

Na zboží nakoupené prostřednictvím eshopu Love Paris The Book se vztahuje záruční doba 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na:

– opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním

– vady způsobené mechanickým poškozením

– poškození způsobené přírodními silami (oheň, voda, blesk, atp.) či jinými vnějšími vlivy

10. Reklamace

Pokud jste obdrželi zboží, které i přes naši kontrolu je poškozené nebo má výrobní vadu, postupujte takto.

Připravte si číslo vaší objednávky (najdete na faktuře, kterou jste obdrželi při dodání objednávky) a zboží které reklamujete.
Kontaktujte nás na telefonní číslo +420 776 152 983 a reklamaci vyřídíme po telefonu, nebo napište na e-mail reklamace@loveparisthebook.com, kde uvedete číslo objednávky, název reklamovaného zboží a popis zjištěných závad.
Pracovní doba na kontaktní lince je pondělí až pátek od 11h00 do 15h00.

Zákazník doručí zboží poštou na adresu e-shopu na své náklady, pokud se s prodávajícím vzájemně nedomluví na jiném způsobu vyřešení reklamace.
Pokud bude reklamované zboží posláno bez předešlé konzultace s e-shopem, měla by zásilka obsahovat průvodní dopis s informací o povaze a rozsahu zjištěných vad a číslem objednávky.
Reklamace bude vyřízena v co nejkratším termínu, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedomluví na jiné lhůtě. To se týká i vrácení peněz za reklamované zboží.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@loveparisthebook.com Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.loveparisthebook.com.

 

V Praze dne 9. prosince 2014